Archives for Tháng Hai, 2017

Th2
23

Kỹ năng tham vấn cộng đồng

Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ có thể hiểu được quy trình tham vấn, các bước để chuẩn bị tư vấn và các kỹ năng cần thiết để tiến hành cuộc họp tham vấn….

DETAIL

Giám sát và mô hình hóa chất lượng nước mặt

Khóa học diễn ra từ 16-20/11/2015 tại Thái Lan, nơi các học viên có thể khám phá môi trường học tập tại AIT Thái Lan và có cơ hội trao đổi kinh nghiệm về giám sát và mô hình hóa nước mặt ở lưu vực sông với nhiều bên liên quan ….

DETAIL
Th2
15

Phát triển chuỗi giá trị và liên kết thị trường

Chương trình được thực hiện theo lời kêu gọi của Nhóm hỗ trợ phát triển Lux cho dự án VIE035 do Cố vấn thực hiện dự án quốc tế (IPIA / CTA) dẫn đầu để xây dựng năng lực cho cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang….

DETAIL
Th2
15

Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong việc biến đổi khí hậu

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) hợp tác với Dự án Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCAP) đã tổ chức thành công một chuyến tham quan học tập cho một phái đoàn của Cục Kỹ thuật Chính quyền Địa phương Bangladesh….

DETAIL
Th2
15

Các khái niệm cơ bản về Quản lý tài nguyên nước tích hợp

Mục đích của khóa học là giới thiệu khuôn khổ IWRM bao gồm khái niệm/nguyên tắc, vai trò thể chế và các công cụ quản lý….

DETAIL