Danh sách các khóa học thuộc lĩnh vực Kỹ sư và công nghệ – 2018
This course is aimed to enable the industry to increase the skill level of its workforce and increase its productivity.
START:
July 10, 2018 in Hanoi
or July 26, 2018 in HCMC

Read More
This course is aimed to enable the industry to increase the skill level of its workforce and increase its productivity.
START:
N/A

Read More
This course is aimed to enable the industry to increase the skill level of its workforce and increase its productivity.
START:
May 17, 2018 in Hanoi
or May 23, 2018 in HCMC

Read More
Start Date:
1526515200
This course provides participants with engineering theory and hands on experience in the fields of integrating, configuring, designing and commissioning of automation systems.
START:
August 28, 2018 in Hanoi
or August 08, 2018 in HCMC

Read More
This course is aimed to enable the industry to increase the skill level of its workforce and increase its productivity.
START:
August 14, 2018 in Hanoi
or August 21, 2018 in HCMC

Read More
Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, nhãn sinh thái và cách áp dụng Nhãn sinh thái vào mua sắm công.
Read More
Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người tham gia các khái niệm cơ bản và lợi ích về phát triển bền vững, khái niệm và phương pháp triển khai Mua sắm công bền vững.
Read More
Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, quy trình và công cụ cần thiết để trở thành một Tập huấn viên Lối sống Văn phòng Xanh, có khả năng tập huấn thay đổi hành vi của nhân viên văn phòng, dẫn dắt họ thực hiện những sáng kiến tiêu dùng bền vững hướng tới việc xây dựng một văn phòng xanh cho tổ chức theo tiêu chuẩn Văn phòng Xanh của AIT-VN.
Read More
Chương trình “AIT NEXT Em Sống Xanh – Young Green Pioneers Program” nhằm xây dựng phong cách sống Bền vững cho giới trẻ, những nhân tố có khả năng lan toả những thói quen tiêu dùng bền vững đến gia đình, trường học và cộng đồng xung quanh.
Read More
This course provides participants with engineering theory and hands on experience in the fields of integrating, configuring, designing and commissioning of automation systems.
Read More
Khóa học cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những khái niệm cơ bản về SCP và ĐMST. Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.
Read More
ĐMX là phương pháp tiếp cận mới cho phép các doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì phát triển bền vững, giảm thiểu chi phí nguyên vật liệu, tăng cường năng lực sản xuất và có trách nhiệm hơn đối với xã hội.
Read More
Khóa học cung cấp cho các doanh nghiệp những khái niệm cơ bản về sản phẩm bền vững, trên cơ sở đó phân tích tính “bền vững” của sản phẩm theo hướng tiếp cận hệ thống và vòng đời sản phẩm bao gồm nguyên liệu, sản xuất, đóng gói, phân phối và thải bỏ.
Read More
Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho các giảng viên chính sách những khái niệm cơ bản về SCP và ĐMST. Khóa học cũng giúp các học viên hiểu được những rào cản và thách thức quá trình triển khai ĐMST tại doanh nghiệp và làm thế nào các chính sách về SCP có thể thúc đẩy và hỗ trợ việc triển khai thành công ĐMST tại Việt Nam.
Read More
Khoá đào tạo Đánh giá viên Văn phòng Xanh nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, quy trình và công cụ cần thiết để trở thành một Đánh giá viên Văn phòng Xanh.
Read More
In this course, participants use advanced Excel techniques to build sophisticated spreadsheets.
START:
July 24, 2018 in Hanoi
or July 3, 2018 in HCMC

Read More
Start Date:
1530576000

Khám phá khuôn viên AIT bằng mô hình 3D

Mô hình 3D được tạo ra sau khi thu được 1500 hình ảnh trong khuôn viên trường AIT thu được vào tháng 10 năm 2017

WE BELIEVE THAT EDUCATION IS FOR EVERYONE

There are many features available to help you complete your project