Training Plan in Environment and Development – 2017

Khám phá khuôn viên AIT bằng mô hình 3D

Mô hình 3D được tạo ra sau khi thu được 1500 hình ảnh trong khuôn viên trường AIT thu được vào tháng 10 năm 2017

WE BELIEVE THAT EDUCATION IS FOR EVERYONE

There are many features available to help you complete your project