Các Dự Án

All Thiết kế theo yêu cầu Được tài trợ Đã kết thúc
Đổi mới sinh thái là một trong những công cụ đóng góp cho mục tiêu...
Dự án Học bổng LHD Nghi Sơn cung cấp cho các tài năng trẻ/ sinh...
Dự án được thực hiện tại TP. HCM và được tài trợ bởi Quỹ tín...
Tăng cường và phát triển năng lực cấp khu vực (các bên liên quan trong...
The Green Office Initiative belongs to the 10 Year Framework Programme (10YFP), United Nations Environment...
increasing the share of Green Living trend in Vietnamese young generation through greening daily behaviours...
Góp phần nâng cao tỷ lệ tiêu dùng bền vững của người tiêu dùng Việt...
Đẩy mạnh đổi mới tiềm năng trong ngành và nâng cao chất lượng môi trường,...