Ajit P. Annachhatre

Ajit P. Annachhatre

GS.

EEM

Chuyên ngành: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí; công nghệ màng vi sinh; Công nghệ sinh học môi trường; Đánh giá tác động Môi trường; Môi hình toán học. Quốc tịch: Thái Lan

Trình độ học vấn

  • Tiến sĩ về Kỹ thuật Môi trường, Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Ấn Độ, Bombay, Ấn Độ (1988)

  • Cử nhân về Kỹ thuật Hóa học, Viện Công nghệ Ấn Độ, Kanpur, Ấn Độ (1979)

Các vấn đề quan tâm

  • Quản lý và xử lý nước thải
  • Công nghệ sinh học môi trường
  • Xử lý chất thải
  • Phân tích Dấu chân các-bon
  • Phân tích vòng đời và biến đổi khí hậu