Alexandre D. Freire

Alexandre D. Freire

TS./ Giám đốc chương trình

DPP

là giảng viên cao cấp tại Viện Cao học và Giám đốc Điều hành chương trình Thạc sĩ về Chính sách phát triển và Thực tiễn (DPP).

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyển đổi giáo dục với sự tập trung đặc biệt vào phát triển kỹ năng, quốc tế hóa giáo dục, bất bình đẳng xã hội, quan hệ lao động giáo dục, lựa chọn giáo dục và bỏ học ở các nước mới nổi như Việt Nam và Indonesia

Tiểu sử vắn tắt

Tiến sĩ Dormeier Freire là giảng viên cao cấp tại Viện Cao học và Giám đốc Điều hành Thạc sĩ về Chính sách và Thực tiễn Phát triển (DPP). Tiến sĩ Dormeier Freire tốt nghiệp Tiến sĩ Nghiên cứu Phát triển tại Đại học Geneva. Là một nhà xã hội học, ông chủ yếu làm việc về chuyển đổi giáo dục, tập trung đặc biệt vào phát triển kỹ năng, quốc tế hóa giáo dục, bất bình đẳng xã hội, quan hệ lao động giáo dục, lựa chọn giáo dục và bỏ học ở các nước mới nổi như Việt Nam và Indonesia.

Ông hiện đang làm việc trên vai trò gia đình trong các lựa chọn giáo dục và đào tạo ở Đông Nam Á và trên những học sinh bỏ học. Lĩnh vực chuyên môn của ông là: Các phương pháp trong khoa học xã hội; Quản trị, phân cấp, quan hệ nhà nước – xã hội (Indonesia, Việt Nam); Xã hội tri thức, quốc tế hóa giáo dục đại học, phát triển kỹ năng và bất bình đẳng xã hội (Việt Nam, Indonesia). Ông dạy chủ yếu về phương pháp, thiết kế nghiên cứu, quản trị và quốc tế hóa giáo dục. Tiến sĩ Dormeier Freire là một thành viên và là cộng tác viên khoa học cũ của Nhóm công tác Hợp tác Quốc tế về Phát triển Kỹ năng và NORRAG (Mạng Nghiên cứu Chính sách, Đánh giá và Tư vấn về Giáo dục và Đào tạo). Ông là thành viên hội đồng khoa học của IRED (Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Việt Nam).