Chettiyappan Visvanathan

Chettiyappan Visvanathan

GS.

EEM

Chuyên môn về sản xuất sạch hơn, quản lý môi trường công nghiệp, công nghệ màng thấm trong xử lý nước và xử lý nước thải và chất thải rắn. Quốc tịch: Thái Lan

Trình độ học vấn

  • Tiến sĩ về Hóa học/ Kỹ thuật Môi trường, Viện De Genie Chimique, Học viện Bách khoa Quốc gia, Toulouse, Pháp, 1988 (Chính phủ Pháp, Học bổng Ngoại giao)

  • Thạc sĩ về Kỹ thuật Môi trường, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thái Lan, 1984 (Học bổng Chính phủ Thụy Sĩ)
  • Cử nhân về Kỹ thuật Hóa học, Viện Công nghệ Ấn Độ Madras, Chennai, Ấn Đ, 1981

Các vấn đề quan tâm

  • Công nghệ Màng
  • Quản lý chất thải rắn tích hợp
  • Nước và xử lý nước thải
  • Sản xuất sạch hơn/ Sản xuất và tiêu dùng bền vững
  • Quản lý môi trường công nghiệp