Dennes T. Bergado

Dennes T. Bergado

GS./ Giáo sư thỉnh giảng

  • Giáo sư danh dự khoa kỹ thuật Địa kỹ thuật và Địa cầu, AIT.
  • Thạc sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á
  • Tiến sĩ, Đại học Bang Utah (Hoa Kỳ)
  • Chuyên môn: Cơ học đất, kỹ thuật cải tạo đất, kỹ thuật tổng hợp