Marie-Therese Claes

Marie-Therese Claes

GS./ Giáo sư thỉnh giảng

Chuyên môn: Truyền thông kinh doanh, Truyền thông và Quản lý đa văn hóa. Quốc tịch: Bỉ