Nguyễn Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Kim Oanh

GS.

EEM

Chuyên môn: Kỹ thuật và quản lý ô nhiễm không khí; ô nhiễm xuyên biên giới; Tương tác ô nhiễm không khí và khí hậu; Mô hình và Quan trắc Môi trường; Đánh giá mức độ phơi nhiễm; Kết hợp Quản lý môi trường trong công nghiệp. Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn

  • Tiến sĩ về Công nghệ và Quản lý môi trường, Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan; 1994
  • Thạc sĩ về Công nghệ và Quản lý môi trường, Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc, Thái Lan; 1991
  • Cử nhân về Khí tượng học, Viện Khí tượng thuỷ văn Odessa, Odessa, Ukraina; 1978

Các vấn đề quan tâm

  • Khí hậu ngắn hạn buộc các chất gây ô nhiễm (BC và tiền chất ozone) và phân tích tính đồng lợi ích cho việc giảm phát thải đốt cháy, nguồn điện thoại di động và chất đốt trong nhà

  • Lĩnh vực dư lượng nông/ đốt cháy mở: các chiến lược quản lý tích hợp bằng cách sử dụng các công cụ kiểm tra, kiểm kê khí thải và mô hình hóa

  • Giám sát bằng vệ tinh chất lượng không khí khu vực Châu Á và việc xem xét các mô hình khí tượng khái quát

  • Phát triển các cấu hình phát xạ VOC để tinh chỉnh các kết quả mô hình quang hóa

  • Tăng cường hấp thụ/ xúc tác cho xử lý VOC bằng các hạt kim loại cỡ nano